sâmbătă, 23 iunie 2012

Doctrina sanctuarului, geniu adventist sau gafă monumentală? ( VIII )
        În opinia mea, atunci când iau în considerare toate implicațiile enumerate mai sus, dependența OG de interpretarea macabeică a verbului ונצדקwə·ni·daq din Daniel 8,14 nu este doar o posibilitate. Sunt convins că este o probabilitate foarte mare. Orice obiecție asupra acestei probabilități puternice nu va rezista în cele din urmă. Nu este doar o idee interesantă, ci cea mai rezonabilă explicație. Chiar dacă nu este demonstrat cu adevărat, deoarece nu avem 100% din evidențele necesare, este totuși teoria cea mai plauzibilă. De fapt, alternativa pe care am oferit-o noi timp de decenii, ca o soluție lingvistică bazată pe înțelesul extins al lui צדק dq ca  „ a fi curat, pur ”, se dovedește în final a fi de puțin folos exegezei noastre de la Daniel 8,14. Și iată de ce: 


 1.  Ca să indice spre o legătură acceptabilă cu Levitic 16, sfântul care vorbește în Daniel 8,14 ar fi trebuit să folosească mai degrabă un verb specific care să sugereze ziua ispășirii, precum כפרkappēr ( a ispăși ), חטאaṭṭē’ ( a curăța de păcate ), sau טהר ahhēr ( a purifica ). Dar în acest loc n-a folosit nici-unul din acestea, deși în Dan 9,24 a folosit כפרkappēr , în paralel cu „ victoria/ dreptatea veșnică”  ( ֹעלמים צדקִédeq ‘ôlåm∙îm ). 

 2.  Chiar dacă acceptăm că rădăcina צדק dq a fost aleasă pentru motive care merg dincolo de înțelesul ei obișnuit „ a fi drept/ îndreptățit ”, și acoperă într-adevăr arii semantice importante ale lui זכהzkh ( a fi curat, pur ), טהרhr ( a fi curat ), נקהnqh ( a fi nevinovat ), תמםtmm ( a fi fără vină? faultless ), בררbrr ( purge out ), așa cum mențin unii dintre cei mai buni teologi ai noștri, o astfel de soluție lingvistică nu rezolvă nimic. Și asta pentru că nu este necesară recurgerea la ideea de curățire, ca un răspuns specific la întrebarea din vers 13. Făcând dreptate sanctuarului, repunându-l în drepturi, sau îndreptățindu-l, este o acțiune suficientă ca să răspundă la nedreptatea făcută jertfei necurmate și sanctuarului cu oștirea lui cerească. Oastea călcată în picioare și „ necurmata ” înlocuită aparțin împreună sanctuarului și sunt ambele puse în drepturi odată cu acesta în timpul judecății divine. Așa că nu este nevoie de nici-un înțeles extins al lui ונצדקwə·ni·daq , care să susțină conceptul unei curățiri ceremoniale.

 3.  Toate rădăcinile verbale cu înțelesul „ curățire ” sau similar, care au fost găsite ca sinonime rădăcinii צדק dq, indică doar spre o curățire forensică/ spiritual-morală. În lunga lista a termenilor paraleli evreești dată de teologii noștri, nu se poate găsi vreun exemplu de unul care să sugereze curățirea rituală. Dar nevoia noastră exegetică acută din acest pasaj este aceea de a stabili o legătură legitimă între Daniel 8,14 și Levitic 16 care ar justifica tipologia curățirii din ziua ispășirii. 

 4.  În timp ce înțelegerea noastră originală, istorică, a lui JuST cere o curățire tipică în Daniel 8,14, indicând spre o curățire specială antitipică ( forensică), adevărata soluție nu este aceea de păstra cu orice chip ideea curățirii în text, ci ar trebui să căutăm contextul literar ca să vedem dacă există o evidență serioasă că sanctuarul va fi curățat de păcatele mărturisite ale credincioșilor. Ori o astfel de evidență în context nu există. 

 5.  Dacă ideea curățirii templului de păcatele mărturisite nu este explicită sau implicită în Daniel 8, înseamnă că, chiar dacă am putea descoperi o dovadă indiscutabilă că Daniel 8, 14 se referă la o curățire a templului, sau chiar dacă verbul טהר ahhēr ( a purifica ) a fost folosit în Daniel 8,14, actualul context sugerează un alt fel de tip de curățire, cu semnificații ceremoniale, fizice, așa cum este sugerat în cazuri similare din biblia ebraică ( ִיהוה ִבית טהרahhēr bê yhwh, 2 Cron 29:15 ; 34,8 Neem 13:9  καθαρίςαι τὸν οκον κυρίου, “to cleanse the House of God” - „ să curețe casa lui Dumnezeu ” ), sau așa cum a fost arătat în 1-2 Macabei. 
       În  consecință, îndreptățirea escatologică prin judecată, cerută de verbul din Daniel 8,14, răspunde suficient contextului literar și nu ar trebui să căutăm după o nuanță semantică specială a curățirii. 

      Doctrina sanctuarului este importantă pentru noi în mod special deoarece ilustrează viu adevărata evanghelie care își ajunge apogeul în „ ceasul judecății Sale ” ( Apocalips 14, 7 ). Adevărata soluție a problemei ridicate mai înainte ar trebui să fie văzută în înțelegerea corectă a lui ִדק נִצִni·daq ( îndreptățit ), care exprimă latura optimistă a judecății, și care este mai bine relaționat cu contextul literar imediat sau mai larg. Din moment ce verbul דק נִצִni·daq  din Daniel 8,14 vorbește doar despre judecată, și datorită faptului că purificarea levitică a templului este doar o formă simbolică a judecății divine, înțelesul frazei „ ִדש ֹקִ ִדק וִנִצִwǝ·ni·daq qóeš ” din Daniel 8,14 este corespondența cea mai bună a frazei „ ִדישִי ִלִקִ ִיִהִב ִדינִא וִwǝ·ḏīn·å yǝhēḇ lǝ·qaddīš·ê ” … „ și judecata a fost dată/pronunțată în favoarea sfinților ” din Daniel 7,22. 

    Recunoscând înțelesul evreesc al verbului din Daniel 8,14 unde Hristos însuși facea mare promisiune a veștilor bune despre judecată, este un avantaj pentru teologia adventistă să sublinieze conceptul theodicean  al judecată/ îndreptățire/ dreptate/ victorie,  printr-o legătură exegetică perfect validă cu viziunea precedentă din Daniel 7,22. Următorul tabel ilustrează această legătură:

     Daniel 8, 13-14         ָמַתי ַףד‘aåy                   ֶדש רֹּ ַדר ְק ִנ ְו ... ַףד‘a... wǝ·ni·daq qó
                                          „ până când ? ”                     „până ….apoi sanctuarul va fi îndreptățit ”


     Daniel 7,22                 „ a făcut război cu              שי ִדי ַר ְל ֵהב ְי ָנא ִדי ְו ִדי...ַףד ֵ
                                            sfinții și i-a biruit              ‘a dî... wǝ·ḏīn·å yǝhēḇ lǝ·qaddīš·ê
                                            ( până când ? )                    „ până … și judecata a fost dată ( în favoarea sfinților )”

        Mai există de asemenea o paralelă plină de semnificație între Daniel 8,14 și Apocalips 6, 9-11. Altarul „ necurmatei ” a fost folosit într-un mod nelegiuit, vărsând la baza lui „sângele sufletelor martirilor ” - percepuți probabil ca lucrători la templu. Ei au fost uciși din cauza adevărului, la fel de sigur cum „ oastea ” preoțească sau „ adevărul ” au fost aruncate la pământ și călcate în picioare ” în Daniel 8. Strigătul „ până când ” este de aceea o cerere pentru judecată și îndreptățire ( Apoc 6,10 ), iar răspunsul cerului este „ haine albe ” ( îndreptățire, eliberare ) și asigurarea unei complete îndreptățiri după o vreme. 


     Daniel 8, 13-14         ָמַת ַףד‘aåy              ֶדש רֹּ ַדר ְק ִנ ְו ... ַףד‘a... wǝ·ni·daq qó

                                           “ până când ?”                 „ până … apoi sanctuarul va fi îndreptățit ”


      Apocalips 6,10           ́ωσ πότε heōs pote             ο κρίνεισ καὶ κδικεσ  ou krīn·eis kai ek·dik·ēis
                                   
                                            „ până când ? ”                „ Nu vei judeca și îndreptăți tu ? ”


         În templul din Apocalips nu este realizată nici-o ceremonie de curățire și nu se folosește deloc verbul „ καθαριζω ” ( a curăța ) în întreaga carte. În loc de aceasta, există foarte multe referințe și aluzii la o judecată divină , dreptate, și îndreptățire. 

    Cei mai mulți dintre colegii mei vor fi de acord că o doctrină biblică solidă nu se susține prin prea multe subtitluri, presupuneri, probabilități scăzute sau premize inteligente. Nu pot să-mi permit să prefer o anume traducere biblică. E adevărat, credința nu întreabă după demonstrație, dar cere o evidență suficientă ( cfm „ Educația ” 1903:169). S-ar putea uneori să simțim că credința noastră depinde de un oarecare argument preferat. Cu toate acestea, este posibil ca argumentul nostru să fie greșit, și să trebuiască să fie abandonat. Cred că atunci când Dumnezeu ne ia o dovadă textuală pe care am folosit-o mai mult de un secol, ne dă în schimb o evidență mai bună. Probabil cea mai importantă obiecție la ceea ce scriu în această secțiune este implicarea noastră emoțională cu „ Ellen White a zis aia sau ailaltă ”. Dar există mijloace legitime pentru a armoniza astfel de îngrijorări critice cu credințele pionierilor noștri. Un exemplu relevant în acest sens este următorul citat din Desmond Ford: „ O cheie pentru anumite dificultăți din scrierile spiritului profeției este găsit în faptul că Ellen White, scriind la timpul când poporul nostru era nou în adevărul despre sanctuar, a scris adesea în limbajul tipic (N Trad:  tipologic, simbolistic, care nu se referă la realitatea ultimă ). 

     Mulți adventuriști de ziua a șaptea ( N Trad: joc de cuvinte ironic foarte reușit, profesore ) și chiar unii dintre cei mai sinceri credincioși evanghelici încep să tremure la menționarea ceasului judecății lui Dumnezeu la fel cum a făcut Felix ( Fapte 24,25 ), spunând că o astfel de doctrină le ia asigurarea salvării. Le aduce aminte de Lege! Dar pentru un creștin sincer, acesta este ultimul motiv pentru a tremura. Mai degrabă ar trebui să ne fie frică să sucim Legea și Evanghelia, sau să întreținem false speranțe,  ținând cu dinții la un Isus - bombonică contrafăcută pentru confortul nostru, și să uităm importanța reală a crucii pătată de sânge. Nu este nici-o amenințare pentru asigurarea salvării noastre în afară de „ o inimă rea și necredincioasă ” ( Evrei 3,12 ). Asigurarea noastră nu este periclitată mai mult în timpul nostru, după cruce, decât a fost pentru Enoh, Moise și Ilie, contemporanii noștri cerești. În Hristos, suntem ca și ei, deja în locurile cerești. Trebuie doar să ne aducem aminte că paradisul însuși nu este un loc pentru Luciferi mândri sau pentru Adami și Eve necredincioase și neascultătoare. Este sigur doar pentru tâlhari pocăiți, care se bazează recunoscători pe crucea nemeritată.  

( va urma )

  

                                        
                                            Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu