marți, 26 iunie 2012

Doctrina sanctuarului: geniu adventist sau gafă monumentală? ( IX )


     2.6.  Daniel 8, 17 :  „ Viziunea ( aparține/ ajunge ) timpului sfârșitului ”

    Cu privire la expresia temporală din Daniel 8,17 , trebuie observat că prepoziția „ לlə· ” în Daniel este folosită de asemenea ca un echialent al „ עִד aḏ ” (până ) cfm Dan 9,24. Aceasta înseamnă că cea mai viabilă traducere a lui Daniel 8, 17 este : „ viziunea ( faptele foreseen ) va dura până la timpul sfârșitului. ”

    Și Gerhard Pfandle a remarcat această importantă problemă semantică și a rezolvat-o excelent ( „ viziunea se întinde până la timpul sfârșitului ” ; „ ajunge până la timpul sfârșitului ” ). Într-un mod similar, fraza  „ לִמֹועִדִקִץ lə·ma·wcēd qēṣ ” din versetul 19 se aplică timpului la care se întinde viziunea. Termenul „ מֹועִד ma·wcēd ” ( timp fixat ) folosit aici, trebuie să se refere la singurul timp fixat din această profeție ( 2300 zile ) , iar aceasta ar trebui specificat în mod clar într-o traducere bună. 

       2. 7.   Daniel 8,27 :  „ Nimeni nu a putut înțelege ” sau … „ Eu nu am putut înțelege ” ?

     Multe traduceri redau fraza „ ִמבין wǝ∙’ênִואיןmēîn ” printr-o clauză impersonală , ca și cum Daniel a fi fost afectat de incapacitatea altor persoane de a înțelege profeția celor 2300 zile. Folosirea negației „ אין’ên ” nu este  proprie subiecților personali ( N Trad : nu este atașată unui pronume hotărât, de genul ei, noi, eu, etc… ci nehotărât: cineva, nimeni, unul, etc). Autorul trebuie să fi spus de fapt ולֹאִאבין ( vezi Daniel 12, 8 ) sau  מִביןוִאינמי ( vezi Exod 5, 10 ). 
  a).  Este evident, din logica afirmației ( sentence), că Daniel a fost afectat de propriul său eșec de a înțelege , și nu de neînțelegerea altora. Multe traduceri englezești reflectă acest lucru. 
  b).  TOB traduce o idee diferită: „ nimeni nu a putut înțelege ( de ce eram așa de supărat ) ”. Dar ar fi îndrăznit el să apară supărat în public sau în fața regelui? ( N Trad: să nu uităm că acest lucru era o gafă impardonabilă, care, potrivit lui Daniel cap 1 sau Neemia  se putea plăti cu propriul cap ). 
  c).  O a treia posibilitate reflectată în NJV, REB, NIV este aceea că „ nimeni nu a putut să o explice ( viziunea )”. Dar este foarte improbabil ca Daniel să se fi așteptat ca altcineva să explice partea inexplicabilă din profeție. 

   Péter-Contesse and Ellington sunt de părere că „ prima dintre aceste trei posibilități este cea mai acceptată și cea mai corectă înțelegere a textului. Este improbabil că textul s-ar concentra pe incapacitatea altora de a înțelege viziunea sau de ce a trebuit să fie ținută secretă, din moment ce nimeni altcineva nu a știut despre ea la acest moment. ” Acest lucru este adevărat în principiu, dar cineva și-ar putea imagina și o a patra variantă, care este o combinație logică a variantelor a și c: „ și nu era nimeni care să mă facă să înțeleg ”. Se potrivește  atât gramatica ebraică obișnuită, sau cel puțin a lui Daniel , cât și logica clauzei pronominale , așa cum BDB preferă în acest caz. 

   Vulgata traduce după cum urmează : „ et non erat qui interpretaretur ” - ( și nu era nici-un interpret pentru mine ). În scop practic, putem să traducem „ Nu am putut să înțeleg ” sau „ Nu am înțeles ” , deoarece Daniel este îngrijorat de propriul său eșec de a înțelege, și chiar dacă s-ar referi la cineva impersonal care i-ar putea explica, acela este un mod indirect de a spune același lucru. 

       2.8.  Daniel 9, 23:   ֶאה ְש ַמ ma·r‘ê   - semantică și referent 

       Daniel a folosit termenul ִראִה מִ ma·r‘ê  cu următoarele înțelesuri :
 1.  apariție  ( 1:4 ,13 ;15 ;8:15 ,10:6 18 )
 2.  viziune profetică ( ≈ חזֹון åzôn, 8:16 )
 3.  descoperire auzită 

  În Daniel 9, 23 substantivul ראִה מִ ma·r‘ê  este utilizat cu înțelesul dezvoltat de profeție auzită sau descoperire vorbită sau mesaj profetic - definitiv nu o viziune. Daniel 8,26 numește clar revelația vorbită din Daniel 8,14  ראִה מִ ma·r‘ê  și folosește în legătură cu aceasta verbul  ֱאמר נִne’emar ( „a fost spusă” ). Așadar nu poate fi vorba despre ceva ce el a văzut. În 9,23 și 10,1 același termen ראִה מִ ma·r‘ê este folosit în paralel și ca sinonim al lui „ דבר år ” - ( cuvânt, vorbire, mesaj, etc ). În consecință, în acest caz   ראִה מִ ma·r‘ê  nu este un „ ִראִה מִma·r‘åh ” ( viziune ), ci mai degrabă un „ אִמִרה’imråh ” ( cuvânt ). 

     Unii teologi au scos în evidență folosirea semantică extinsă a lui  מראה drept descoperire auzită.  Péter-Contesse și Ellington au remarcat problema traducerii comune a lui  ִראִהמִ în Daniel 9,23.  Recunoscând  „ בדבר ּוביןû∙în b∙ad∙dåår ” și „ בםראה והבןha·ḇēn b·am·ma·r‘ê ” ca fiind clauze paralele și sinonime, ei argumentează în ceea ce privește această „ viziune ” : „ În mod legitim poate fi tradusă ca „ descoperire ”. Studiul meu este de acord cu concluzia lor în ceea ce privește înțelesul lui  ma·r‘ê  din Daniel 9,23 dar aș adăuga, și probabil nu sunt singurul care am descoperit asta,  că în Daniel 8,26 și 10,1 ma·r‘ê  este folosit cu același înțeles de „ revelație vorbită ”.

   Adaug la aceasta o apariție interesantă din 1 Samuel 3,15 a substantivului מראהma·r‘åh, pereche feminină și sinonim cu  ma·r‘ ê. Cele mai multe traduceri arată că lui „ Samuel îi era teamă să-i spună lui Eli vedenia ”, dar tot ceea ce avea de spus era numit „ דברår ” ( cuvântul ) în vers 17. Deși cu a treia chemare divină din noapte, Yahweh a venit și s-a înfățișat ( 1 Sam 3,10 ) ca să-i facă cunoscut că nu Eli îl chema, nici-o vedenie nu a fost povestită de Samuel. Lexiconul Holladay menționează  al doilea înțeles „ descoperire a cuvântului ” și așa face și NIDOTTE , recunoscând înțelesul „ mesajului auzit ”, pe lângă sensul său clasic de „ viziune profetică ”. Textul masoretic care citește „ ראִה מִma·r‘åh ” ( viziune ) nu este deloc sigur. Ar putea să fi fost citit foarte bine „  ראִה מִ ma·r‘ê ” din moment ce nu există nimic în text care să indice forma lui feminină, exceptând vocalizarea masoretică. De fapt, într-un text qumranic care se referă la 1 Samuel 3 , substantivul מראה apare în formă masculină, ca sinonim al lui „ מִשִא  maśśå’ “[profetică] pronunțare, afirmație ”. 

   O îmbogățire semantică asemănătoare dobândește sinonimul „ חזֹוןåzôn ” ( viziune profetică ), care în anumite contexte înseamnă „ cuvânt al revelației ” , special în titluri (Isaia1:1 ; Obadia 1 ;  Naum 1:1  ;Habacuc 2:2  ;2Ch 32:32 )dar și în cea mai mare parte textului, conectat la verbe care nu pot să se refere la o viziune, ci la o profeție ( oracol profetic ): Ez 7:26  1Ch 17:15  Sir 36:20. Și chiar Daniel folosește חזֹוןåzôn cu înțelesul secundar de profeție ( Dan 9,24; 8, 26 ; 11,14 ), de acord cu HALOT. Este deosebit de interesant cazul lui Daniel 8,26 , deoarece חזֹוןåzôn este paralel și sinonim cu cuvântul precedent „  ראִה מִ ma·r‘ê ”. În consecință, חזֹוןåzôn din Dan 8,26 nu poate să se refere la o viziune precedentă extatică , ci la „ revelație auzită ” despre seri și dimineți ( ֹבקר ִוה ִהערב ִמראִהma·r‘ê ha∙‘‘ére wǝ∙hab∙bóqer ), care este mesajul profetic al lui Daniel 8, 14. 

     Extensia semantică a lui  ראִה מִ ma·r‘ê  de la viziune extatică la oracol vorbit vine dintr-o folosire metonimică  care este naturală în toată limbile și poate că a fost încurajată de chiar de un uz similar extins al rădăcinii verbului „ ראה r’h ” ( a vedea ). Sinonimul  חזֹוןåzôn îndură aceeași extensie semantică , într-un grad mai vizibil. Această dezvoltare a fost cerută de faptul că de obicei oracolele profetice sunt primite prin viziuni extatice. Potrivit HALOT, același fenomen poate fi observat prin forma „ חזיֹוןizzåyôn ” ( viziune în 2 Samuel 7,17 - oracol profetic ) și forma relaționată „ חזּותåzû  ” ( apariție evidentă ), care înseamnă „ oracol profetic ” în Isaia 21,2 și 29, 11. Din nefericire, lexiconul iudeu nu menționează această înțelegere a oracolului profetic ( sau mesaj auzit ), în ciuda evidențelor pe care le-am enumerat mai sus. 

    În ceea ce privește referentul lui מראהma·r‘ê  din Daniel 9, 23 , este diferit de cel pe care vrem noi să-l avem. Fraza „ ִראִה בִםִ הִבִןha·ḇēn b·am·ma·r‘ê ” ( „ înțelege profeția ” ) nu se referă înapoi la profeția celor 2300 de zile -ani din Daniel 8,14 , 26 , ci la profeția care urmează să fie descoperită în 9, 24-27. În 9, 23 ראִה מִ ma·r‘ê  este făcut sinonim cu דברår , în două hemistaxe paralele și acest דברår nu este nimic altceva decât cel menționat mai sus, la începutul vers 23, care este noul mesaj pe care Dumnezeu i l-a dat lui Gabriel ca să i-l descopere lui Daniel. În Daniel 10, 1 avem ceva similar, unde termenii paraleli „ ראִה מִ ma·r‘ê ” și „ דברår ” se referă în mod clar la o descoperire profetică vorbită care este gata să fie dată, exact ca în 9,23, deși pronunțarea este cumva diferită. 

     Termenul „ מראהma·r‘ê / מראהma·r‘åh ” ( descoperire sau mesaj profetic ) este dat aici ca sinonim pentru דברår ( cuvânt, mesaj ), care este în mod evident mesajul vorbit în clauza precedentă. Clauza „ והבןִבםראהwǝ·ha·ḇēn b·am·ma·r‘ê ” stă cel mai bine în apoziție sau în paralelism sinonimic cu clauza precedentă „ ּוביןִבדברû∙în b∙ad∙dåår ”. 
   
  Diferența principală este în felul de adresare și persoană , dar este același stil și manieră de expresare :

   Daniel 9,23 : Ia aminte la mesaj și înțelege revelația ( descoperirea )!
   Daniel 10,1 :  El a luat aminte la mesaj și a înțeles revelația. 

    Așadar ִראִה מִma·r‘ê din 9,23 nu poate fi folosită în mod legitim ca o evidență în sprijinul unei relații exegetice între profeția din capitolul 8 și cea din capitolul 9, pentru că în acest caz se referă în mod clar la descoperirea următoare din versetele 24-27. De fapt, dacă s-a intenționat ca  ראִה מִma·r‘ê  din 9,23 să se refere înapoi la profeția din capitolul 8, atunci cum ar putea rămâne sigilată acea profeție până la timpul sfârșitului? Trebui să fim mulțumiți cu acele indicii din text care împreună suportă o anume legătură între timpul profetic din capitolul 8 și cel din capitolul 9 ; ba chiar să descoperim noi indicii. 

    Teologii noștri se referă de obicei la aceste legături multiple, deoarece luate împreună constituie mai mult decât coincidențe. 

 1.  În ambele profeții, Daniel este îngrijorat de soarta poporului lui Dumnezeu, templu și oraș ( Ierusalim ). 
      După 55 ani de exil, prin profeția din capitolul 8, Daniel are serioase motive să se teamă că necazurile lui Israel nu se vor termina curând. Dimpotrivă, ele trebuiau să continue și să crească potrivit descoperirilor profeților ( Daniel 9,2 ). Profeții mai vechi îi arătau că Cir ( împreună cu Elam, Media, Scythia, etc ) va pune capăt Babilonului și va fi părtaș la restaurarea completă a lui Israel ( Isaia 21:2 ;44:1  Ieremia 51:27- 29). Cir urma să reconstruiască templul, Ierusalimul și toate orașele evreești. Astfel de evenimente vor începe într-un timp de înflorire spirituală și prosperitate materială ( Isaia 51 - 66 ). Triburile pierdute ale lui Israel se vor întoarce acasă, și va avea loc o masivă convertire printre neamuri ( Isaia 11, 10-13 ). Tronul lui David va fi restaurat ( Ierem 30, 9; Ezech 37, 19-28 ) iar națiunile lumii vor adopta religia lui Israel. Natura însăși, atât viața umană cât și cea animală,
 își vor îmbunătăți caracterul, calitatea și durata de viață.   (Isaia 65, 17-25 ). Regele Mesia va veni și va conduce toată lumea cu dreptate și binecuvântări ( Isaia 11 ). 

     Dar propriile descoperiri ale sale nu repetă vechiul scenariu profetic. Viziunea din capitolul 7 a ridicat deja în mintea sa unele îndoieli ( 7,28 ). Ca să-l protejeze, îngerul i-a vorbit într-un limbaj codificat, înșiruindu-i o scurtă succesiune de regi. I-a spus despre o împărăție barbară, guvernată de zece împărați și sub controlul unui rege ciudat care va declara război poporului lui Dumnezeu „ trei vremi și jumătate ”. Dar judecata lui Dumnezeu și împărăția veșnică a lui Mesia se vor instala curând după aceea. 

     Lui Daniel nu i-a fost spusă identitatea celor patru regi, deși a putut să facă unele presupuneri, comparând viziunea cu primul său vis din capitolul 2. Dar descoperirile din capitolul 8 au fost foarte perturbatoare pentru el. De data aceasta, un înger special ( Gabriel ) i-a arătat că necazurile lui Israel nu se vor termina odată cu prăbușirea Babilonului. Va veni o împărăție medo-persană, apoi una greacă, lucru care nu mai fusese făcut cunoscut nici-unui profet până atunci. O altă putere greacă va urma, apoi un împărat care își va intensifica atacurile contra lui Israel și templul de la Ierusalim prin fapte cumplite, mult mai rele decât ceea ce făcuse Nabucodonosor. Nu e de mirare că aceasta a fost o perspectivă dezolantă pentru Daniel. Timpul enigmatic care va trece până la judecata lui Dumnezeu a fost în mod evident codificat, dar îngerul nu i-a spus când va începe perioada. Chiar numărul mare de 2300 de zile apare ca amenințare. 

    Reacția lui Daniel din ultimul verset ( 8,27 ) trebuie să fie înțeleasă ca o consecință fizică a șocului și disperării sale. Într-adevăr, 12 ani după aceea el nu va uita viziunea aceea amenințătoare. De aceea, în timp ce exilul babilonian se apropie de sfârșit ( 9,1 ) și nici-un semn de eliberare nu se arată, în ciuda venirii stăpânirii medo-persane, Daniel face din nou investigații biblice pe această temă și descoperă că Ieremia prevăzuse într-adevăr 70 de ani de robie. Dar același Ieremia a fost învățat de Dumnezeu că profețiile optimiste pot fi anulate în anumite condiții ( Ieremia 18 ). De aceea, Daniel are o singură șansă: să se roage lui Dumnezeu, în ciuda oricărui obstacol în numele poporului său, orașului și templului, insistând ca Dumnezeu să nu-și întârzie făgăduințele ( 9,19 ). 

   Rugăciunea sa a fost întreruptă de vizita îngerului Gabriel care a venit ca răspuns ceresc. Noile descoperiri ale îngerului au constituit un răspuns multiplu, așa cum îi place lui Dumnezeu să facă, depășind așteptările noastre. Descoperirea din 9, 24-27 răspunde în mod explicit la rugăciunea lui Daniel, dar și rugăciunilor lui Israel din secolele trecute, de a cunoaște timpul venirii lui Mesia. Iar noua profeție ascunde o cheie pentru timpul secret al judecății lui Dumnezeu, cele 2300 zile. Oricum, ea nu va fi un răspuns explicit, deoarece adevăratul timp va rămâne un secret până la timpul sfârșitului ( 8,26; 12, 4,9 ). 

 2.  Ambele profeții sunt concentrate intens asupra templului.
   a)  În 8,14, „ sfântul ” ( Sanctuarul ) și oastea sa sunt îndreptățite. 
   b)  În 9,24-27, „ prea sfântul ” ( Sanctuarul ) și preoția sa sunt unse. Unsul este omorât, El anulează orice jertfă, iar templul este lăsat pradă distrugerii până la sfârșit. 

 3.  În ambele profeții, același „ om ” Gabriel este interpretul ( Dan 8,16; 9, 21).
 4.  Folosirea repetată a verbului „ ביןbyn ” ( fii atent, înțelege ) este o strategie logică și psihologică pentru a conecta cele două profeții ( vezi 2.21 ).
 5.  În 9,21 Daniel se referă la viziunea anterioară ( „ în acea viziune ” ) re-cunoscând interpretul ceresc. 
 6.  Ambele profeții se referă la perioade de timp care culminează cu evenimente escatologice salvatoare:
 - ora judecății lui Dumnezeu ( 2300 de zile în 8,14 , 26 ) și 
 - Timpul și importanța jertfei lui Mesia ( 70 de săptămâni din Daniel 9,24 ). 

 7.  Verbul „ נִחִתְִne·tak ” ( tăiat) din Dan 9,24 așa cum este utilizat aici , indică că perioada celor 70 de săptămâni este prima porțiune din cele 2300 zile. 
   ( va urma ) 


     

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu